samedi 16 juillet 2011

I kečč ay Azwaw, sɣur Sɛid At Mɛemmer 

I kečč ay Azwaw
Aha ddu neγ teddiḍ, ttu ulac d ayen ur nelli !
Yerra-k i tuṭṭfa n lḥiḍ, dadda-k ğeḥḥa n yiḍelli.
Llsas s waḍu i tessuliḍ, ssqef ur tugadeḍ ad yeγli.
Tessiγzifeḍ tilin i yiḍ, ass d awezγi ad d-yeflali.
A takurt yennḍen s lxiḍ, tindac-im ur tent-yettwali.


Ur telli imi-k, ffer tuγmas ! Γas rkant-ak ad afgent.
Lqut n tiẓeḍt d amessas, lehhu allen-ik γur-s ur wellhent.
Dindin teqqleḍ d ameγnas, allaγ-ik lkaγeḍ-is ḍebbεen-t.
Qqaren-ak “yella uεessas, anef i wiyaḍ ma xedεen-t”!
A win iγef ur yettali wass, nnger-ik yexten bubben-t.
Taḍṣa d unecreḥ deg-k γunzan, acku tgiḍ i tḥila ccan.
Sedhan-k mi d ak-cnan, s ujewwed ul-ik i k-t-ččan.
Yak d iman-ik i k-yerran, tessḥerceḍ γer γur-k uccen.
Lemmer teḍfireḍ afennan, ulac anwa ad k-iγuccen.
Rnu-ten wigi k-yernan, γas akken ad cuffen ad feccen !
Tgiḍ tilisa i tarda, tessneḍ anida ara teğğeḍ ṣṣnan.
γas rran-ak tabarda, uli-k seg widak yeḍṣan.
Tettεummuḍ di kra n temda, ulac yakk deg-s aman.
γur-s teddem-ik tmedda, tewwi-k tesεeddayeḍ ussan.
Yal ass ma ifut iεedda, akken i k-id-yettaf win d-yusan.
Tlemdeḍ tesseṛwayeḍ laẓ , yal aseggas tettalseḍ.
I tyita iḥeffu uεekkaz, s ufus-ik i s-tt-id-tneğğreḍ.
Lemmer d uzzal ad yerreẓ, uqerru-k yes-s tekkateḍ.
Iqjan qqaren-ak rreẓ, yal iḍ deg-sen tcewwleḍ.
Imi-k deg yiḍ iteffeẓ, tafat mi d-tuli ad teffreḍ.
S yiwen uḍar mi ara tbeddeḍ, tettsennid tεekkazt fell-ak.
Tqerḥeḍ iẓra tettḍeggireḍ, tḍelluḍ i waṭṭan lehlak.
Tγileḍ ma teqqleḍ-d ur teddireḍ, am wakken tufiḍ ayla-k.
D tidet γur-k tzewreḍ, d temlel ad terreḍ tebrek.
Ay amcum ziγ tettγaḍeḍ, d ammus ad tawiḍ yid-k.
A win yessuguten allus, yerra-k ucuffu am teylut.
γer tmusni aṭas n drus iγef d ak-ldin tawwurt.
Tagrest ma tebges-d agus, tessekfaleḍ-d s umekti lmut.
Tekkateḍ i usirem-ik afus, teččureḍ tirga-k d tafsut.
Ihi γas nebbeh-d lmus, ẓwer-k s iman-ik zlu-t !
ẓriγ anida terriḍ aḍar, anida ur tukileḍ γef wul-ik.
Akken ira yiwen yehder, duru ur teffeγ taxriṭ-ik.
Teddreγleḍ ur telsiḍ nnwadar, maca, da walant wallen-ik.
Deg wannect-a yiwen ur k-iγedder, ulac anwa i terfed tidi-k.
D tawaγit llah wekber, ẓwer sendi ifassen-ik !
Tezgiḍ deg uḍad trefdeḍ, tesḥeḍreḍ medden walan.
Walan-k s yes-s tcehhdeḍ, ḥala netta i yellan.
Amek almi i t-tettagadeḍ, γas akken ur yesεi imawlan ?
I yemceyyeε-is-nni tḍefreḍ, teẓriḍ iḥeqqa anwa i t-ilan ?
Ma yehwa-yak ad tesleḍ, wigi mačči d icilan.
Sel-iy-id ayen akk tεettbeḍ, ur ttagad, ur k-yettruḥ.
Atan tura i d-tluleḍ, anef ad k-zzuzneγ di dduḥ.
Akken yebγu tiliḍ meqqreḍ, argu iman-ik d amecṭuḥ.
Yebbaḥ tiṭuḥ ad tizwiγeḍ, xic a mmi mummuc ifuḥ.
Xerṣum yiwen wass ma tessneḍ, tamusni fell-ak ur tettcuḥ.
Xic a mmi ! Mummuc ifuḥ, ifuḥ, ifuḥ !!!
Mi ara d-yeγḍel isiḍ yesγi, neγ iγyal mi ara smermiγen.
D ccwal di yal amḍiq ma yemγi, neγ d aman zeddigen i iluγen.
Yečča-yi weqjun-nneγ, ẓriγ a medden ad teḍṣem.
S teqreḥ n wegzar i walaγ, ma d nnεac yuker-iyi asusem.
Ul yebges agus s allaγ, yekkes-as lγemm deg tegrest.
Seg yimiren iḍeṣ ur t-walaγ, i yeffer udem-is γef tebγest.
Tidet tettreqriq am yetri neγ am isufa mi ara reqqen.
S tmedyazt tasa n tẓuri d iḥulfan-is irqaqen.
A win yettruẓun lemri, tettnadiḍ iman-ik deg-s.
Tezliḍ di lεid ikerri, ul-ik s imenγi i d-yebges.
Sikked deg-k a win ur neẓri, qqen asefru-w d asegres.
ṭṭef tunṭict n tayri, ssendi iciwi-k γur-s !
Senṭeḍ tikta-w i tmuγli-k, ferreẓ isennan deg tmurt !
Tafat ldi-yas allen-ik, ṣfeḍ tamuγli-k taqburt !
Ay Azwaw ḥrez udem-ik ! Tidet teččur-ak-d tawwurt.
Semneε yes-s iman-ik, fsi γef uqerru-k takurt !
Turgaḍ ayen ideg ur telliḍ, telliḍ deg wayen ur turgaḍ.
S wallen-nniḍen tettwaliḍ, tiṭ-ik deg-k tettagad.
Yenkeẓ yeẓri-k ur teẓriḍ, tamuγli-k ur tessegmaḍ.
Tγileḍ tekkreḍ kečč teγliḍ, tiγrit ul-is d asemmaḍ.
Argu, sfillet, ssirem, ceḍḥ-as i uwezγi γef tmiḍt !
Akud d ayen ur d-nγerrem, γas kečč γer γur-k teğğiḍ-t.
Taẓẓelt tenta ur d-tqerrem, atta tidet tugi tiṭ :
Teqreḥ deg iḥulfan-is tedrem, tγumm iman-is s tceṭṭiḍt.
Ay Azwaw yeddren akka, i tlelli acu i s-d-tessukseḍ ?
Twehhaḍ allen-ik γer Mekka, deg weεrur i Ǧerğer tmekkneḍ.
Ay Azwaw aqbur yerka, aki-d seg yiḍeṣ tekkreḍ !
Suffeγ uccen si tferka, ma d tidet ur tettagadeḍ !
Anef-as i waḍu ad iṣuḍ, ur s-teddu di lebγi !
Ay Azwaw lemmer tceffuḍ, yewwi kra yellan yemγi.
Yessefk tura ad testufuḍ, seg wul-ik ad temḥuḍ,
ur k-t-yessenduy am yiγi.
Ini-yas “deg-i ur tetthuzzuḍ, kker ay aḍu ad telḥuḍ,
ur stufaγ i imenγi”!
**
Dayen ur ttnaγ γef waḍu, ur ttnal deg-s, ur reggi !
Teğğam abeḥri-s ad ken-yebḍu, d acu d tamacahut-agi ?
D wagi i d abrid n reḍḍu, ay Azwaw xḍu !
Idim aṭas i yengi.
Ini-yas “ sali aṣuḍu, neεya deg luḍu,
aql-aγ nuki-d ass-agi” !
**
Aḍu seg-k ad t-tessufγeḍ, fell-ak ad telhu tegnawt.
S tlelli d tiẓeḍt ad tḥemmleḍ, ad tzewğeḍ s war taεmamt.
Deg yiman-ik ad tafeḍ, seg wul ad teḍseḍ,
ul ideg ur d-tegri teεdawt.
S tezwawt ad tesmuzzγeḍ, tutlayt-ik ad tḥemmleḍ,
s yes-s i k-d-wwiγ tafat.
**
Tafat yes-s i k-tt-id-wwiγ, yak deg-s aḍu ur d-yettεeddi.
Lemmer ur tt-ssineγ ass-a ur tt-ufiγ, wissen tiṭ-iw ma ad teldi.
Taqellaεt ur tt-ttwaliγ, ad ccḍeγ deg-s ad γliγ,
yak ulac anida ur tendi.
Ma tγileḍ ulac d acu ẓriγ, aḍu-yagi ideg ttsibbiγ,
deg ifassen-ik γur-s ssendi !


Sɛid At Mɛemmer

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire