jeudi 22 septembre 2011

Aɛeqqa n ṣber, sɣur Murad Irnaten


Illustration prise dans Princesse Sheherazad
Le serpent à deux têtes
Aɛeqqa n ber


Macahu, Rebbi ad tt-yesselhu, ad teg asaru ad taweḍ annect n ujgu.

ekkun-d, asmi ihedder kullec, tella yiwet n tmeṭṭut d taǧǧalt, argaz-is ur s-d-yeǧǧi ara dderya. Teqqim-d sakin tmeɣbunt weḥd-s la aqcic la taqcict, ur tesɛi edd d amwanes, yenɣa-tt lweḥc, ulac w'ara s-yekksen lxiq.

Yiwen n was, tekker-d sbe tafejrit, tebda taẓallit, dɣa tmuqel ɣer tesga twala tacmuxt, terra-d nehta werǧin s-tesli, tenna deg wul-is : « Ah ! Mennaɣ a wi yesɛan yelli-s xas ulama tacmuxt-inna, ad att-isɛu d tamwanest, ad tekkes fella-s lḥif d wurrif». Akken teɣra ɣer tegnawt, terra-d leqedra s wawal, dɣa din din, urɛad d-suli ameslay, s lqedra n bab n yigenwan terfed s tadist, kra n wussan kan terba-d, tesɛa-d tacmuxt. Tneṭq-d tecmuxt-nni, tneggez-d ɣer wadda n tɣerɣert, tenna-yas : « Aqli a yemma ! Ad kem-wansaɣ, ad kseɣ ɣef ul-im lḥif d wurrif akken tmenna...». Akken i tt-twala, tegguma lqaɛa ad att-tawi si lfer, teqqar kan : « rez-i yelli ! rez-i yelli ! ». Seg wass-n taǧǧalt tesɛa yelli-s. 
Ttɛeddin wussan d wuḍan, xas akken tekksa-s lxiq ussan-nni imezwura, taǧǧalt tebda tettmilli di yelli-s tacmuxt, teɛya di lhedra n lǧiran d tin n tnuḍin, amek ara trebbi tacmuxt yeṭfen tasga : « tilawin akk sɛant dderya tumɛint, nekk sɛiɣ-d tacmuxt ur tettembiwil ur txeddem ur reddem ». Yiwen n wass, tekker-d sbe, uqbel ad taki tecmuxt, tḍeqqer-itt, tsedda-tt deg wafrasen. Lawan-nni, iɛedda-d uzrem, iwala-tt, teɛjeb-as, ijmeɛ-itt, yewwi-tt s axxam-is.
Azrem-nni, yesɛa lqedra. Mi yekcem deg yimi n tewwurt ad yuɣal d amdan, mi t-yefka umnar ɣer berra, yettuɣal d azrem. Akken i d-yewweḍ s axxam iruḥ ad tt-isers ɣef teḥnact, tecce-as ger yifassen-is tecmuxt-nni, teɣli, terre, teffeɣ-d deg-s teqcict, dayen kan i d taqcict ! Ayyur deg yigenni nettat di lqaɛa. Tawenza-s d tawraɣt ad s-tini d ddehb yuraden, taksumt d tamellalt am teftilt ireqqen, ti-is d aɛeqqa n uzemmur yewwan, tiḥnakin-is d lwerd azeggaɣ yefsan, taɣenjurt xas kkes-d yi-s asennan, taqemmuct d ɛecra duru yeflan, ma d taɛenqiqt, mi teswa ad ḍehren waman. Akken i tt-iwala uzrem yefre, yerra-tt d yelli-s, yerna iḥemmel-itt am umemmu n ti-is. Seg wakken taqcict amzun d ayyur, Tiziri i s-iga isem, isker-itt am wakken d yelli-s i d-yekkan seg yidammen-is. Simmal tettnerni simmal ṣṣifa-s tettnerni, ti i tt-yeẓran ad tt-tmenni, ilmeẓyen akk bɣan-tt; ɣer tala m'ara tɛeddi, win tt-iẓran ad yessefru. Baba-s, Azrem, akken tt-yeẓra tewwe d tilemẓit, tebda tettissin d acu i d ddunit, yugad fella-s si tmuɣli n medden, yerna yugad ad tt-smesden ad s-mmlen lbaḍna i s-yeffer acḥal d aseggas, dɣa iqḍeɛ-as tuffɣa, iga-yas amnar d talast, akken ad yerr fella-s allen. Yal m'ara d-iḥder ad yeffeɣ ad s-yendeh : « Ha ! A yelli ader i wumi d-telli tawwurt neɣ ad k-m-yefk umnar ɣer berra ! Kem a yelli d nneya, imdanen ur sɛin ara laman ».
Yiwen n wass, yeffeɣ uzrem am wakken yuɣ tanumi, yeǧǧa Tiziri deg uxxam weḥd-s. Akken tebda tettḍummu, teldi-d tawwurt ad tsuffeɣ afrasen, akken i tt-id twala tǧaret-is, ɣeẓẓant-tt-id tismin imi tt-teẓra tecre am yiṭij n sbe, dɣa tebɣa ad tt-tesnuɣni, tluqeb-itt-id tenna-yas : « A tin i d-irebba uzrem ». Tiziri tewhem ayɣer i as-d-tenna akken, testeqsa-tt : « Di leɛnaya-m ma ur d-iyi-temli lmaɛna n wawal -agi i d-tenni? ». Terra-yas-d : « baba-m ihi, d azrem ». Akken tesla i wawal-nni, tekcem s axxam, temdel-d lelwa, terra-tt sakin i yimeṭṭawen, tru almi d ayen. Mi d-ikcem baba-s yufa-d akken imeṭṭawen deg wallen-is isteqsa-tt acu yellan, dɣa teḥka-yas-d, tenna-yas : « ass-agi tluqeb-iyi-d tǧaret-nneɣ, tenna-yi baba-m d azrem, ilaq tura ad iyi-d-tesfehme ». Azrem irkeb-it umeskun, yeggul ad d-yerr ttar di tin i d-iɣeḍlen imeṭṭi deg wallen n yelli-s, tin yebɣan ad-tefḍeḥ lbaḍna-s. Isfeḍ-as imeṭṭawen i yelli-s yenna-yas : « d tismin i tusem seg-m, ihi, mi m-d-tɛawed tenna-yam-d akka ini-as argaz-im yebɣa-yi, ad iyi-yaɣ, ad s-d-sɛuɣ aqcic, yerna ad akem-yeǧǧ ». Imi yeẓra tameṭṭut n lǧar-is d tiɛiqqert yebɣa ad izzu tassa-s.
Azekka-nni, teffeɣ-d daɣenni ɣer yimi n tewwurt, tluqeb-itt-id tǧaret-is i tikelt tis snat, tɛedda terra-yas am wakken i s-yenna baba-s.
Ma d azrem ittheggi-yas taxnanast i tǧaret-nsen. Iruḥ ɣer lǧar-is i s-d-iḍelben yakan afus n yelli-s yenna-yas :
« Qebleɣ ad k-fkeɣ yelli, acu kan s ccerṭ. Ad k t-id-iniɣ asmi ara teddu ». Win yeqbel.
Taǧaret, ijre-itt wayen i s-tenna Tziri, tessaweḍ-as-t akken yella i wergaz-is. Yenna-yas-d d tidet.
Tiziri ad teddu d tislit, ad tt-yaɣ lǧar-is, taǧaret yezza yimi-is, yesraddem yeẓri-s. Azrem iruḥ ɣer lǧar-is ad as-imel ccer yenna-yas : « ass-a ad k-fkeɣ yelli, uqbel ad teffeɣ seg uxxam ccer-iw ihi ad iyi-tefke tameṭṭut-ik ad sweɣ idammen-is ». Argaz yeqbel ccer n uzrem yefka-yas tameṭṭut tameɣbunt. Azrem yewwi tameṭṭut, iger-itt deg ukufi, yettraǧu kan ad teffeɣ yelli-s akken ad issew idim-is. Syennakin yenna-yas i Tziri : « A Tiziri a yelli teẓriḍ acḥal ɛzize felli, ihi uqbel ad teffɣeḍ seg uxxam ɛahed-iyi ur d tezziḍ ara ɣer deffir ayen yebɣun yeḍru ».
Tenna-yas : « Σuhdeɣ-k a baba-inu. ».
Mi d-yewwe lawan ad teddu, akken i tt-ifka umnar ɣer berra, temmekta-d tettu timceḍt d lemri i d as-ifka baba-s, dɣa mi d-tezzi ad ten-tawi tufa-d baba-s yuɣal d azrem idammen n tǧaret deg yimi-s, akken i tt-id-iwala yenna-yas : « ad kem-yexdeɛ Rebbi a yelli akken i d-iyi-txedɛeḍ, maɛna akken i terẓiḍ lemɛahda ara txelseḍ ». Tiziri teffeɣ seg uxxam n baba-s s imeṭṭawen, mi tewwe ɣer uxxam n urgaz-is, yules-as-d taqsiḍt n uzrem amek tella...
Ttɛeddin wussan, Tiziri terfed tadist, yerna ɣur-s uqcic amenzu. Ass wis- sebɛa, yeǧǧa-tt uzrem almi teṭṭes, yerza ɣer ddu, yewwi aqcic-nni, yessames-as imi-s i Tziri s yidammen. Mi d tekker sbe, tufa-d mmi-s ulac-it, imi-s yeččur d idim, akken i tt-iwala wergaz-is yenna-yas : « A tameṭṭut amek teččiḍ mmi-m ? Mazal idammen-is deg yimi-m ». Tagujilt tejre tasa-s, tedderɣel seg yimeṭṭawen tenna-yas : « Ay argaz wah ! Xzu cciṭan ! Amek ara ččeɣ tasa-w, kreɣ-d sbe ufiɣ-d mmi ulac-it ! ». Yenna-yas : « Semḥeɣ-am tikelt-a, meɛna ur tettuɣ ara ». Abrid-agi tɛedda temsalt. Terna kra n wussan, terfed i tikelt tis snat, tesɛa-d daɣen aqcic wis sin, yeǧǧa-tt baba-s almi teṭṭes, yusa-d yuker-as daɣen mmi-s, yessames-as idammen i yimi-s. Mi d tekker sbe iffeɣ-itt leɛqel, ma d argaz-is, yugi ad tt-yamen tikelt-agi yenna-yas : « A tameṭṭut teččiḍ mmi-m daɣen, semḥeɣ-am tikelt iɛeddan, ma d abrid-agi tḥeqqeɣ teččiḍ tarwa-m, baba-m d azrem, amek ara txalfe abrid-is ? ». Ulac s wacu ur s d-teggul ara, yugi ad tt-yamen almi tcuk deg yiman-is. Yenna-yas : « imi kem tetteḍ tarwa-nneɣ ur zmireɣ ara ad kemleɣ yid-m akka, ilaq-iyi ihi ad ɛiwdeɣ zwaǧ n leḥlal ad sɛuɣ dderga n leḥlal, meɛna uqbel ad tt-id-awiɣ leb-iyi-d ccer aneggaru tebɣiḍ ad am-t-id-xedmeɣ ». Tiziri terra timedlin i wul-is, tsenger iẓri-s s imeṭṭi. Amek ara teḍru yid-s ? Argaz-is ad s-d-yernu takna. Tefra-tt d rray-is tenna-yas : « ad k-d-sutreɣ yiwet lḥaǧa kan, awi-yi-d aɛeqqa n sber ». Argaz inuda yak leswaq anda ara yaf aɛeqqa n sber, ulac, iruḥ s amɣar azemni, yemla-yas-d anida ara t-yaf. Iruḥ yewwi-yas-t-id. Tiziri Iẓri-s ineggi kra yekka was d kra yekka yi. Akken teṭṭef aɛeqqa-nni n sber inɣel-d wul-is, tebda tḥekku-yas, ayen yakk yeffer ufwad-is acḥal aya, iḍum-it-id yiles-is. Tḥekku i uɛeqqa teqqar: « d ta i d taqsiḍt n ddunit-iw a yaɛeqqa n sber ru ma d-tru, tesɛa-yi-d yemma d tacmuxt, a yaɛeqqa n sber ru ma d-tru, tsedda-yi deg wafrasen, a yaɛeqqa n sber ru ma d-tru, yufa-yi uzrem a yaɛeqqa n sber ru ma d-tru, isker-iyi-d, a yaɛeqqa n sber ru ma d-tru, yefka-yi d tislit i lǧar, ru ma d tru, ass-a ad yernu fell-i takna ru ma d tru ...» Nettat tḥekku aɛeqqa n sber yettimɣur, yettfukti, ijmeɛ akk ayen yellan deg wul-is, akken refden ad d-awin takna, Tiziri yuɣ lḥal tekfa-d taqsiḍt n ddunit-is, ma d aɛeqqa n sber iberren, yettfukti almi yewweḍ annect n ukufi, dɣa yeṭṭerḍeq fɣen-d seg-s sin warrac ttirriqen am yitran. Tiziri teɛqel tarwa-s, tessawel i wergaz-is, akken i ten-yeẓra yeḥbes tameɣra, temlal tasa d wayen turew, ma d azrem ikker-d ar yell-is yenna-yas : « a yelli d ajerreb kan i kem-jerbeɣ bɣiɣ ad tissine ddunit, imi lemɛahda tgezzem am umenṭas ma d sber d lsas ur nettnefḍas ».

Tamacahut-iw asif asif, wwiɣ-tt-id seddaw useqqif, uḥric ad tt-ifhem ad tt-isif ma d ungif ad tt-yerr di rrif.Tekfa

9 commentaires:

 1. Tamacahutt-a yuzzel wawal-is, yeqnunec, tgerrez nezzeh!ad k-yeâfu Rebbi a Murad, ternid-d afus-ik gher tira n tmazight, gedha yess-k, afud igerzen.

  RépondreSupprimer
 2. D tidett telha nezzeh, ad i3n Rebbi kra n win ixedmmen ayen yelhan i teqvaylit. tanemmit tameqrant i Murad d Sunia.

  s ghur, Tilelli.

  RépondreSupprimer
 3. Achal yessen ad yeglem Murad:
  Yenna:
  Acebbub d akbal yewwan
  Tihnakin d lwerd yefsan
  Allen-is d a3eqqa n uzemmur yewwan
  Taghenjurt ghas kkes-d yis asennan
  Ta3enqiqt mi teswa ad dehren waman.

  D aqbayli d wawal, taqbaylit d tamarkantit s yiswen awid i ttarun. tanemirt-ik ghef wawalen-a ziden am tament. afud igerzen
  Saâid yefren.

  RépondreSupprimer
 4. Bravo Murad i Sonia, c'est meirvelleux ce que vous faites.
  Tanina

  RépondreSupprimer
 5. Tessewham tmacahutt-a, ma3na tgerrez. n leqbayel negh d tasuqilt? le3mer s sligh yerna hemmelegh timucuha.tanemirt-nwen
  Nawal

  RépondreSupprimer
 6. Telha nezzeh! tanemirt-nwen

  RépondreSupprimer
 7. Aru, aru a Murad, ejj ul-ik ad yini i yellan deg-s ama s tmucuha negh s wayen nniden! ad k-yernu bab n igenwan tazmert d tikta yelhan ugar n wakka.
  Aru a Murad aru!
  Tanemirt-nwen i kec d Sonia ghef wayen akka texdmem.

  RépondreSupprimer
 8. Awal-is igerrez, aglam kifkif!
  Ad ihrez Rebbi ad isun, kemmelt akka dima ar sdat a tarwa.

  RépondreSupprimer
 9. Ad tili d amenzut i usartu ara yettiɣzifen.

  RépondreSupprimer