mardi 27 septembre 2011

Miɣiɣden, sɣur Jeǧǧiga Nat BenaliMiɣiɣden

(Tamacahut)

Tasuqilt s wudem i s tt-ttalsen di tsekla taɣerfant tagrigit.Macahu ! ellemcahu ! Tamacahut ad telhu, ad teg am usaru, ad tawe annec n ujgu !


Zik-nni, asmi mazal neyya, madden ɣelten kra xedmen … tella yiwet n tmeṭṭut meskint d taǧǧalt, ɣur-s kraḍ yess-is : tamaẓuẓt-is tecba ayyur n tziri. Maca imi tt-eqrent yessetma-s, si tismin, ssawalent-as Miɣiɣden : imi tezga tumes d iɣiɣden. D nettat kan i ttakent ad tagem i lkanun...

Seg wakken rqiq lḥal-nsent, ur gganent ara uḍan; ẓeṭṭent, tellment ussan d wuḍan i wakken ad qeḍɛent aɛebbuḍ amcum, wammag ayen nniḍen ur s-sawḍent ara…

Yiwen yi akkenni, qqiment la telment taduḍt, dɣa tenṭeq tmenzut deg-sent tenna-asent :

-Yyamt ad nemxataremt : tin i wumi qersen wulman d tamezwarut ad tt-nerr d tafunast ad tt-nezlu, ad tt-nečč d imensi.

Akken bdant tellment…tellment… gezmen-as wulman i temɣart n yemmat-sent meskint ! Dɣa tenna-as tmenzut-nni :

-Ah ! Abrid-agi nsemme-am imi d yemma-nteɣ i telli. Awah amer d Miɣiɣden ad tt-nezlu, ad tt-nečč am tzeggart !

Uɣalent ɣer wulman, tellment… tellment…gezmen daɣen wulman n yemmat-sent : tameɣbunt n Rebbi ! Tenṭeq tlemmast deg-sent tenna-as :

-Ulac ɣer-s, nessuref-am ula d tikkelt-agi imi d kem i d yemma-nteɣ. Awah amer d Miɣiɣden ad tt-nečč d tilillict !

Yettnaɣ was d yi, nutenti mazal la tellment. Akken slant i uyaziḍ yedden, qersen-as daɣen wulman i yemmat-sent i tikkelt tis kraḍ. Dɣa suɣent snat-nni, umi ara yeɣḍem uɛessas tara ! Nnant-as :

-Awah ! D yemma-nteɣ neɣ mačči d yemma-nteɣ d tagi i d-lemxaṭra. Dayen, ur ilaq ara ad nuɣal daɣen deg wawal. Tura ad tuɣaleḍ d tafunast yerna ad kem-nečč d imensi. Akka kan i d am-d-tewwi !

Dment temcumin yemmat-sent tawessurt, rrant-tt d tafunast, qnent-tt deg urti ad teks ad trebbi tacriḥt. Ma d Miɣiɣden ur tezmir acu ara texdem. Yessetma-s d timcumin ur sent-tezmir ara. Yal ass tettruḥu ɣer wurti, trezzu ɣef yemma-s tameɣbunt, tesluffuy-as, tettru fella-s. Ma d yemma-s mi d-ɣlin yimeṭṭawen deg wallen n Miɣiɣden ad s-ten-temce

Zrin kra n wussan… krent snat lwafeɛ-nni : zlant yemmat-sent, uzant-tt, gant-tt d imensi ! Ma d Miɣiɣden teqqim rrif n lkanun, tsenger iẓri-s, tugi ad as-tebru tawla n leḥzen ɣef yemma-s taɛzizt, amek ara teḍru yid-s ? Ma d snat temcumin-nni ferḥent, rrant tafeḍna n weksum ɣef yidmaren-nsen, ččant almi felqent, fkant tisigar i weltmat-sent, tin tenna-asent :

Ččemt kan kunemti a tid ur nesɛi tisiswa, nekk ur tetteɣ ara yemma n tasa iyi-d-yurwen.

Teǧǧa-tent almi sulint lmakla, tejmeɛ iɣessan-nni n yemma-s, tewwi-iten ɣer yiri n wasif tenṭel-iten din. Yal ass trezzu fella-sen, s tufra n yessetma-s, tesway-iten s waman, tserɣay-asen lǧawi

Asmi wḍen rebɛin wussan ɣef tenṭelt-is… Turga Miɣiɣden, tbedd-as-d yemma-s di tanafa, tenna-as :

-A yelli, aɣ awal-iw : sekfel-d iɣessan-iw ad tafe deg umur-nsen tlata n iɛeqqayen n lluz, ddem-iten, ffer-iten, ɣurem ur ten-skan i yiwen.

Tedduqqes-d Miɣiɣden kan akken si targit, tufa-d ṣṣura-s la tetterɛiɛic s tegdi. Azekka-nni tṣub s tufra ɣer wasif, tsekfel-d iɣessan n yemma-s, tufa-ten akken i s-d-iwehha di tnafa. Tewwi-d yid-s iâeqqayen-nni n louz, tuzzel s axxam teffer-iten, tuɣal ɣer lkanun ad s-tagem iɣiɣden uqbel ad d-krent tteryulat-nni n yessetma-s…

Σeddan wazal n sebɛa wussan seg yimiren, yeffeɣ lexber di taddart : mmi-is n selṭan yettnadi ad yercel, yeffeɣ-d uberra la yessawal :

-A yat taddart ad trebḥem, fket yess-nwen ɣer uxxam n selṭan ad niwlent, mm-is ad yercel ad yefren tin yufraren.

At taddart qeccuc meccuc, nneɣlen ɣef uxxam n selṭan, wwin yess-nsen ad niwlent taḥbult n yirden. Snat-nni yeččan yemmat-sent, slant ula d nutenti s lexbar, dɣa ruḥent ad niwlent deg uxxam n selṭan ḍemɛent ad yili d nṣib-nsent. Kkrent ttḥerkilent. Lsant kra kesbent d lfeṭṭa teffer yemmat-sent, enkent, refdent ad ruḥent, tenna-asent Miɣiɣden :

-I nekk ad dduɣ neɣ ala ?

Rrant-as-d tzermatin-nni :

-A nger-im a Miɣiɣden ! Wi yewwet Rebbi ad d-imuqlen deg-m ? Dɣa ruḥent ǧǧant-tt rrif n lkanun.

Miɣiɣden tessusem kan, teǧǧa-tent almi fɣent teddem yiwen seg yiɛeqqayen-nni n lluz, terẓa-t, s lqedra n win yeṭfen igenwan, teffeɣ-d seg-s teksiwt tḥemmer s ijeǧǧigen n tefsut, tarkasin n wureɣ yufafen, d tegmart d tamelalt mm yiḍarren d lebreq. Telsa Miɣiɣden taksiwt-nni d warkasen-nni n wureɣ, tbeddel ṣṣifa, treqq amzun d tawizet ! Tuli tagmert-nni truḥ s axxam n selṭan, akken tekcem deg yimi n tewwurt, lɣaci akk qquren deg meḍqan-nsen, ggugmen yilsawen-nsen, ula d aman bedden-asen ! Tullas-nni yettnawalen sewwent akk iḍudan-nsent, serɣent akk tagella-nni ur faqent d yiman-nsent. Ma d mm-is n selṭan yugi ad yamen iẓri-s : ” tagi mači d tameṭṭut ! D tawkilt kan ara tili ! I s-yenna i lewzir-is. Maca Miɣiɣden akken twala annect-nni n wallen i tt-id-yeččan s tmuɣli, tugad terwel s axxam, teffer lbus-nni uqbel ad awḍent yessetma-s. Mi d-uɣalent seg uxxam n selṭan ufant-tt-id mazal-itt rrif n lkanun, ulsent-as-d ayen yeḍran, nnant-as :

-Ttif kemm ur neddi ara, a nekkenti yessewwen iḍudan-nteɣ. Tusa-d yiwet n tɛerḍit win tt-yeẓran ad yehbel, d acu n tmelsiwin-nni d acu i d arkasen-nni, mmi-s n selṭan grent-d wallen-is mi tt-iwala ! Kra yellan din yexcawet. Akka d ṣṣifa !

Miɣiɣden tsusem kan, trewwi iɣiɣden di lkanun, yuɣ lḥal teẓra yakk ayen yeḍran. Taddart akken ma tella thedder ɣef leflantegga yesgugmen ilsawen, ttemseqsayen akk wi tt-ilan ulac wi yeẓran, ala win tt-id-ixelqen…

Azekka-nni yessawel daɣen uberra i sut taddart ad niwlent, ɣas akken wwan akk iḍudan-nsen, ruḥent akken ma ttusemmant. Miɣiɣden teqqim deg uxxam. Teǧǧa, daɣen, yessetma-s almi fɣent, teddem terẓa aɛeqqa n lluz wis sin, tufa deg-s taksiwt tɛemmer s tetbirin, tarkasin yettwaxedmen s lfeṭṭa yuraden teqqim, d tegmert mm yiḍarren d tiɛeǧǧaǧin. Telsa taksiwt d tarkasin-nni, tuli tagmert-nni truḥ s axxam n selṭan. Mi tewwe ɣer din tebded ɣef umnar, akken tt-id-walan xcawten, ggugmen, tid yettnawel wwan ifassen-nsent, lḥaṣul yeffeɣ-iten akk leɛqel si ṣṣifa n teqcict ur ssinen…Ma d mmi-s n selṭan yesleb !

Akken i tt-iwala fsint-as lmalayek tiyersi icudden iles-is, iluɛa-tt yenna-as :

-Mel-iyi wi kem-ilan a lxelq-agi ?

Maca Miɣiɣden, tuggad, imi werǧin tt-id-iluɛa wergaz, terwel imiren, terkeb tagmert-is tufeg am waḍu, mmi-s n selṭan iseḍfer-as iɛessasen-is, taqcict tsebleɛ-itt lqaɛa, yiwen ur yeẓri sani i terra…

Mmi-s n selṭan yekker itlef yakk sut taddart seg uxxam-is, yenna-as i baba-s :

-Ala tagi ara yilin d zwaǧ-iw, ilaq ad nadiɣ fella-s anda tebɣu tili, ma di lqaɛa ad tt-id skefleɣ, ma deg yigenni ad tt-id ɣeḍleɣ !

-Xzu cciṭṭan ad k-yexḍu ! Taqcict ur neẓri wi tt-ilan, anda ara tt-naf ! I s-d-yerra baba-s, maca mmi-is yugi ad yerr aḍar

Iweṣṣa diɣ lewzir-is, yuzen aberra ad isiwel i sut taddart ɣas akken wwan akk yifassen-nsent. Ass wis kraḍ, terǧa Miɣiɣden almi fɣent yessetma-s, terẓa aɛeqqa-nni wis kraḍ, tufa deg-s taksiwt s lkettan ireqqen am yitran, tarkasin yettwaxedmen s lmerǧan yeṣfan d tegmert iḍarren-is d reɛdan. Telsa taksiwt d warkasen-nni, tuli tagmert, din din tewwe s axxam s selṭan, tbedd-asen ɣef umnar n uxxam, tfeǧǧeǧ lḥara si tafat d-yerra wudem-is, teddem irden tnawel-asen taḥbult n rum. Wid iḥedren teḍra-asen am tikkelt-nni iɛeddan. Qimen yakk wehmen, yiwen ur t-id-yuli wawal. Qimen ttnezzihen, am yergazen am tlawin, yewwet-iten meɣrud.

Maca lewzir d bu ccufat. Akken tt-iwala tecɣel deg uniwel, yeddem taxabit n tament yenɣel-itt deg ufrag… Akken tekfa Miɣiɣden uggi d usewwi tekker ad truḥ s axxam, iḍfer-itt mmi-s n selṭan, nettat terwel, tebbeɣ iḍarren-is deg uḥḍun-nni n tament yuragen deg ufrag. Teqqim-n deg-s terkast-nni-ines n lmerǧan. Iḥun bab n yigenwan tuli tagmert-nni ur qeṭɛent wallen, tewwe din din s axxam n baba-s, tekkes timelsiwin-is teffer-itent, tuɣal ɣer yiri n lkanun, trewwi iɣiɣden.

Mmi-s n selṭan ijmeɛ tarkast-nni n lmerǧan, yečča taḥbult-nni n yirden, yenna-as i baba-s :

-Ala tin yeggan taḥbult-agi, d lal n terkas-agi ara yilin d zwaǧ-iw !

Seg wass-n mmi-s n selṭan, yuḍen, yeṭṭef tasga, alma wwin-as-d tin ira. Sawlen i ṭṭebba d at lawlya, yugi ad yaf iman-is. Sawlen sakin i wemɣar azemni ad sen-tt-id-yefru, yenna-asen :

-Awwit tarkast n lmerǧan, zzit-d i taddart, axxam axxam, taqcict i wumi d tuzga d tin. Imi tarkast-a temsel s lqis ɣef uḍar n tin tt-yelsan.

Ixdem selṭan akken t-iweṣṣa wemɣar azemni, yuzen lewzir-is, iɛreḍ-asent akk tarkast n lmerǧan i sut taddart, maca yiwet ur s-d-tuzgi. Akken yewwe ɣer uxxam n Miɣiɣden d yessetma-s, akken ur tt-yettwali ara lewzir n selṭan, frent lwafeɛ-nni weltmat-sent tamecṭuḥt ddaw terbut n usɣar, ggulent deg-s :

-Γur-m anida i d-teskanayeḍ udem-nni-inem yeɣman s iɣiɣden. Ad aɣ-tḥeccmeḍ sdat n selṭan d lewzir-is ! Lukan ad d-tefɣeḍ si ddaw terbut-agi ad temmezleḍ.

Iɛreḍ-asent tarkast i snat yid-sen. Yiwet yetturar deg-s uḍar-is, ma d taye tezme fella-s ur kciment ara ula d tifednin-is. Akken yekker lewzir ad iruḥ, teddem-d Miɣiɣden iẓdi tenbec-it-id, yekkake, imuqel ɣer terbut temmame, yenna-asent :

-Acu akka yellan seddaw n terbut-agi ?

Rrant-as snat n lwafeɛ-nni :

-Ukuk ! Ur ttara ara lmendad-ik ɣer terbut, d tayaziḍt i yesqerqren ddaw-as !

Yekker daɣen ad iruḥ, tenbec-it-id daɣen, dɣa yerfed tarbut-nni, yufa Miɣiɣden seddaw-as, tumes d iɣiɣden d wambuxen, inna-asent :

-Ayen tefremt weltmat-kent ddaw terbut ?

-Ukuk ! Nsetḥa s yis-s, d mm iɣiɣden, d mm ixixxan ! I s-d-rrant di snat.

-Ihi ad s-neɛreḍ tarkast ula d nettat.

Iɛreḍ-as tarkas-nni i Miɣiɣden tezga-d ɣef uḍar-is swaswa. Wwint s axxam n selṭan, amuḍin ilehhten yekker-d, yuɣ Miɣiɣden*. Gan-asen tameɣra n sebɛa wussan d sebɛa wuḍan, ferḥen leḥbab d yimawlan… Miɣiɣden tɣellet lbaraka n yemma-s tedder di talwit. Ma d yessetma-s megrent deɛwessu, teɛreq-asent lǧerra, fɣent ɣef lexla…

Tamacahut asif asif, wwiɣ-tt-id seddaw n usqif…


Tekfa


Jeǧǧiga Nat Benali


* Ger wid akk i d-yewwin tamacahut-agi, ama d atmaten Grimm, ama d Charles Perault, yiwen ur d-yenni isem n tidet n Miɣiɣden (Cendrillon, Cendrilla, la Cendronne, Aschenputtel…) fkan-d akk isem-agi i s i tt-ttlaqabent yessetma-as neɣ ya n baba-s di yakk udmawen i s tettwanna tmacahut. Nekni nugem-itt-id si tsekla taɣerfant Nat Yunan (tagrigit), nutni qqaren-as :  Σταχτοπούτα (Stakhtopúta) : tumes d iɣiɣden, degmi s-nerra Miɣiɣden s teqbaylit.

2 commentaires:

  1. Tanemirt a Jejjiga tu as démontré ton talent de traductrice encore une fois, vraiment j'ai adoré. Bonne continuation.

    RépondreSupprimer
  2. Tanmirt a tuhrict, tameslayt-im d tazidant am tament. Gedha yessem!

    RépondreSupprimer