dimanche 6 novembre 2011

At Yir Meks, sɣur Murad IrnatenAt Yir Meksa
Tullist

Agadir i d-iḥebsen illel ur yelli meẓẓi, yecba lḥiḍ akken yuli, iseggem, yaεdel, yessa fella-s leḥcic d tadliwin. Ddawa-s yella wasif, igezzem-d iḥerqan, yettawi abrid-is γer yillel, yesgunfuy din. Agama yebna tiɣaltin. Iḥemmalen nejṛen iberdan i yiɣezṛan almi uɣalen amzun d dduḥ ideg gnen waman. 


           Ma tewwiḍ abrid d asawen, ad tafeḍ taddart tsenned ɣer tiɣilt; anida ur d as-ittcuḥḥu ara uqebli yal tikelt ideg ara d isuḍ fella-s. Ixxamen myeḥnacen amzun yenɣaten usemmiḍ, msennaden wa ɣer wa am yiguza n waḍil. D ayen yecban lekdeb ! Agama yessureg-d akk ayen yekseb d cbaḥa ɣef umḍiq-nni.
           Dinna i sεeddaɣ anebdu iɛeddan, ɣer yiwen umdakel-iw. Axxam-is iqubel adrar am lemri. Yal mi ara beddeɣ ɣer usfaylu, ad waliɣ yal d tizegzewt d isegla yernan sser i wedrar. Adrar igna s tbardatin; yal yiwet sani t-ttawi, sani tessufuɣ. Abeḥri-nni azedgan, i d-yettasen seg yillel, akken ara k-ikcem ɣer turin ad tḥulfuḍ s tudert tegra-k irebbi...

           Illel ur yebεid ara ɣef uxxam ideg ttiliɣ, ɣas akken iberdan ḍeyqen sufuɣen akk. Mi ara tawḍeḍ ɣer yiri n yillel ad tafeḍ yeččur d iẓra ilegaɣanen, itecḍen, yeḥfan seg lemwaǧi i ten-id-yettẓurun yal ass. D asawen mi ara d-tmuqleḍ d agadir ara k-id-imagren. Amḍiq-agi isem-is : « At Yir Meksa ! » Gan-as isem-a ɣef ubaxix i d-yeḍṛan deg-s aṭas aya ...Aberrani ara d-yerzun ɣer Wat Yir Meksa d tamsalt tamezwarut iɣef ara yesteqsi : Amek almi s gan isem am wa ?

           Ttalsen-tt-id wid yesnen tadyant, ɣef yiwet n tallit akken-nni ideg i tedder taddart-agi ddaw leɛnaya n yiwen n ccix n lǧameε, i d-yesbedd Ucertuḥ di tallit-is akken yexdem akk i tuddar n Yiqbayliyen yebɣan ad idirent ddaw leɛnaya d tṣunḍa-ines. Yerna ad ddarin tacḍaṭ n Dday. Ccix-a yewεeṛ, d ssem, yessexdam ula d iɣil d wuzzal mi ara yeffeɣ walbɛeḍ i leɛṣem-ines. D netta i isedduyen timsal di tejmaɛt ama d taɛerfit neɣ d tadamsa, d wayen nniḍen yal cci s ccreɛ n Ṛebbi ara yeddu, amdan ur yesɛi awal sdat ccreɛ n yigenni...

           Yussa-d ccix-a si tmurt taberranit. Yeɣra leqran d tcerɛit : tussna n tdeyyanit, di tmurt n Maṣar. Asmi yessaweḍ d limam, yemmed di tmusni, ceyɛen-t-id am netta am wiyaḍ i d-yusan ɣer tmurt n Yiqbayliyen ad caxen di temsal-agi n tineslemt, xas ulamma tamurt tella ur txus ara deg yimsnawen.

           Ccix-agi, ihi, ur iqebbel i yiwen ad yeddu wer laqwanen n Ṛebbi i s yettamen. Ayen nniḍen ɣuṛ-s ur yesεi ara azal. Ulac acu i izemren ad yekk nnig lqanun n tcerɛit i d-yefka wucbiḥ ameqran, akken yeqqar. Ur icuḥ ara ula ɣef yiman-is akken kan ad sen-d-ibeggen i wiyaḍ ur yelli d win yessurufen neɣ d win iqebblen lexṣas d tuccḍa akken bɣun ilin. Yezmer tikwal, ad yeqqen tiṭ-is ɣef kra n temsal, ala ɣef temsalt n tayri; ula d isem-is mi d as-isla, ad irekkem seg wurrif, yettemεuqu seg-s. Limmer ahat seg wid iḥemmlen i yella, neɣ seg wid iwulfen sebganen-d iḥulfan-nsen, ttaken lebɣi d wazal i wayen i s ttḥulfun, ur tefren, ur ttetḥin s tayri, tilli ur yettili ara akka. Tilli urrif, dɣel d karuh ur ttacaren ara ul-is. Maca ul-is yuli-t wadal, yedɣel, ala s tebrek n tiṭ i yessikid ɣer wid yeččuren d neyya am akken i yeččuren d asaɣur, wid yezgan ttexnunusen deg waluḍ, ḥfan deg yiḥerqan yesseknef yiṭij, ideg ithemmej ddunit yal ass, almi ur d-teǧǧi deg-sen ala iziɣer-nni ineṭḍen di tbuḥcict, yettṣubbu yettali. Γuṛ-s imesdurar d lmal, yettakken lebɣi i win i ten-yezzuɣuren, yettawin lewhi s wallen mara yeskɛeɛrir fella-sen, imi fat, neyya mazal-itt deg-sen. D ayenni i d-yiwwin ccix ɣer taddart-nni, am wid yefkan anzi ɣur-s « yetkellixen medden s laxert !», yufa abrid d wanida ara icax akken i s-yehwa...

           At taddart ttidiren s wayen i sen-d-ifka wass-nsen, teddun kan akken yella lḥal, ayen i sen-d-tefka tudert ad t-magren xas s ifassen d ilmawen. Yeẓra, ccix n lǧǧameε, ur llin d wid ur nessin d acu-tt tayri, maca, netta ɣur-s tayri n tidett, d tin yellan ger wemdan d Rebbi-is. Tagi ur tt-ssinen , ur tt-ttissinen. Γur-s ttemlilin akken ttemlilin lehwayec di teẓgi. Ikerh-iten d qeḍran mi ara ten-ittwali amek ittḥsisen i cahwat ur nesεi lmeɛna i d-itekken seg-sen, neɣ ma ara isel i yemɣaṛen d yilmeẓyen di tejmeεt ttmeslayen, ttawin-d isefra ɣef tuẓuft d iḥulfan n tayri, isefra n imeksawen, d tmucuha d yettmeslayen ɣef wannect-nni, wala ad ẓẓallen. Ayenni yakk ittwali-t d tiquḥbent i yessufuɣen ɣer lkaf d tmes n Jahennama. D ayen i t-id-isɣunfuyen, d ayen i irennun i wedrar-nni n tismin d lkeṛh yellan deg-s, i yesmentagen ajajiḥ n wurfan yuɣen di tfekka-s, asif-nni n Lkuter yellan di lǧennet ur t-isexsay ara.

           Ayen i la t-ineqqen ugar, d ayen yebɣa i yiman-is ur t-id-iṣaḥ ara, i yettagi i wiyaḍ, d ayen i d as-d-tessutur tfekka-s i yebɣa ad yesfeḍ ɣer wiyaḍ. Ahat d ayen yellan deg-s n lɛib i yettwali di medden, wi yeẓran ? Yebɣa ad yeḥres wiyaḍ akken ad t-εiwnen ur iteččeḍ ara, ur ixeddem ara ayen i t-id-yeččan si daxel, yeqqaṛ « ur illaq ara tulawin ad fɣent seg uxxam, ttwaxdament i wexxam d dderya, ayen nniḍen d cɣel n urgaz...» Yebɣa yiwet n tikkelt ad sen-ikkes ula d tala ! Ccix yugad i ixeddem limmer ad iwali tameṭṭut di beṛṛa weḥd-s. Mara ɛeddint tullas ɣer tala ggarent-d wallen-is seg wakken tafekka-s teknef si daxel, sakin ad yekker ad ixezzu irennu deg-sent. Tameṭṭut ɣuṛ-s d cciṭan, tella kan akken ad tkellex i wergaz, ad s-tesseɛreq abrid n ṣwab ad t-tawi yid-s ɣer tmes n Jaennama. Γef wannect-a i yebna yakk uxxemmem-is. Akka i s-slemden lecyax-is di Maṣer. Γef wannect-a i tebna ddunit. Si Adem d Ḥewwa akka; d nettat i t-id-yessufɣen si Lǧennet m leqwas. Ayen akk yeεnan tafekka, ladɣa tin n tmeṭṭut, inexz-itt, yaxza-tt ɣuṛ-s ur iqerreb.

          S nnig tmuɣli-yagi i s ittwalli tudert, ccix ur yettaṭṭaf ara urfan. Ittcuddu-tt ula anda tban i medden teyser, iḥerres iman-is ula ɣef temsal ur neswi. Dayen yesseḍesayen tikwal ad taddart, ladɣa tilmeẓyin d yelmeẓyen, sɛant d tireṣṣilt di yal tikelt ma ara ten-id-yawi webrid sdat n lǧameε netta akken nniḍen ur sen-yekmi ara. Ma yella d imɣaṛen yettilin di lǧǧameε, yal mi ara d fɣen qqaṛen :« Awahv! Ccix-agi-nneɣ iḥṛes timsal, yeṭṭef-itt-id si ẓmik, yiwwas ad tt-ijbed ad teqqerṣ ! ». Nutni iɣeblan-nsen ur yelli d ayen ara yefru ccix s tẓallit d ddkir n yal ass... Akken qqaren : Taẓallit ur tesseččay ara aɣrum. Wwet iɣil-ik a bu yiɣil !

           Γef wakken i d-ttalsen : yiwet n tikelt, seg wurfan, cwiṭ i t-yeffiɣ leεqel. Sawlen-as-d, akken yiwwas, ad iwali yiwet n tmeṭṭut tuḍen, yiwen ur iẓri acu i tt-yuɣen. Ulac sani ur tt-iwwin ara tugi ad tawi iri. Yegra-d usirem aneggaru, ceyɛen ɣer ccix, ahat d netta ara s-d-yafen ddwa n ḥellu, imi yegza timusniwin ur gzin nutni ! Ccix yewwi abrid, ddac ddac, almi yiwweḍ s axxam n iɛerḍiyen d yineɣrimen. Akken kan ara yekcem s afrag n uxxam-nni, yaf din arrac, deg usarag, tturaren. Ttmuqulen yiwet n teydit tettarew din ɣef yiri n webrid. Akken i tt-iwala ccix, yedduqqes, ibeddel wudem-is ṣṣifa, tuli-t-is tezweɣ, din din tuɣal d tewreɣ, yessetḥa seg wayen iwala, neɣ yexleɛ, ur yeẓri yiwen d acu i t-yuɣen imiren, dɣa yuẓa ad iẓer ugar acu akka, yufa arrac zzin ɣef teydit-nni am umeqyas, ḥeddṛen i yiḍan imecṭaḥ mi d-ttlalen amzun d ttefaḥ i d-iɣellin: « yiwen, sin, tlata...» i ḥettben iḍan i d yettlalen, dɣa treḍqen d taḍsa. Argaz amcum bu qendur acebḥan, bu tcacit ɣef uqaṛu, yerfa, irkeb-it umeskun ur yeẓri acu ara ixedem, awal si zεef yugi ad yali. Din din, s tεekkazt yellan deg ufus-is, yeɣli ɣef warrac-nni almi zgezwen, yal wa sani i t-iwwet, dɣa arrac-nni msarwalen, yal wa sani yerra. Ccix yegra-d netta d teydit-nni d yiḍan aken i d-iḍallen ɣer ddunit. Ccix yerfa ugar, ayen i d-yeqqimen di tɛekkazt yerẓa ɣef warrac-nni, ikemmel-it ɣef teydit tameɣbunt ! Yekkat-itt nettat tettinẓi, tekker ad terwel tezzuɣer mm-is, am tqeṭṭṭiṭ n weksum, yexnunes deg yidammen d uɣebbar, mi tt-iwala akken nernnan wurfan ugar, dɣa, yewwet-itt s iqejjiren, yerza-tt, teɣli tmeɣbunt, yebda yettnegiz ɣef uεebbuḍ-is, ɣef waraw-is, iḥerrem-iten ula ad walin tafat n ddunit, aqjun anegaru i d-ilulen, yekkes-as ccix amcum tamaẓagt n yemma-s i izemren ad-as-d-tefk tudert, inɣaten akken i d-frurxen, d ileqqaqen, allen qnent. Imir yemḍeṛkal am win yeffeɣ leɛqel, yerwel s isuraf n win yenɣan, yerwel ɣer lǧameε, yettu ula d ayen i t-id-yewwin...fɣen-d akk medden ɣer usarag, wehmen d acu akka yuɣen ccix....

          Ttalsen-d daɣen, yiwet n tikelt dɣa d taneggarut fella-s.

          Yiwet n tmeddit deg waggur n remḍan, ccix yiwwi abrid n lexla akken ad yesεeddi lweqt, iteddu, tteṣbiḥ deg ufus, yeqaṛ-d leqṛan, yettxemmim acu ara sen-d-iwwet tameddit-nni, i yimẓulla, akken ad yer at taddart s abrid n ṣwab! Iteddu di teẓgi yettu iman-is almi it-iḥuza yiḍ deg wubrid, yemekta-d belli ilaq ad yuɣal ɣer taddart akken a d-yedden, ma yella yezgel tudnna at taddart ad qqimen i laẓ, ur tetten ara ma yella ur sen-d-yeddin ara!

           Nnig ugadir, anda tyuɣ lḥal, asigna yettheggi akken ad yeẓmi iman-is, a d-iseqqi tamurt s lesrar-is, yeqbeṛ ur yezmir ara ad yernu nnig wayen, am win yeṭṭef ubeṛṛiḍ, ur yeṛǧi ara aṭṭas almi d-yeqeṛs igenni ɣef lqaεa; lahwa d waḍu yettseffir, rɛud yettseqsiq. Deg yiwet n tikkelt yeɣli-d igenni ɣef tmurt. Ccix ur yebɣi ara ad yebzeg, dɣa yerfed aqendduṛ-is almi d tigecrar, yeṭṭef-it s ifassen-is amar ad s-yaɣ aḍar ad t-yeɣḍel, yerna ad iɣiwel tikli. Yettazal yettnadi anida ara yeddari, segmi kan ara tezri lahwa. Itezzi yefus zelmeḍ almi i wala yiwen n uεecciw yedduri s tjuṛ, yewεaṛ akken ad tiwali yiwen. Yuzzel s lfeṛeḥ ad yekcem amzun tiwwura n lǧǧent i iwala. Yiwweḍ ɣer din yedardeb ar daxel kan akken amzun d axxam-is. Akken yekcem yufa yiwen n ilemẓi netta tlemẓit daxel-nni ddurin, yesduqqes-iten ccix, akken i ten-iwala yefhem ixedmen dinna ur yelli d ayen yebɣa natta, ur yelli d ayen ara yeqbel ccreɛ n igenni wala win n laqaɛa,. Yufaten ttemsudanen, ccix am win it-yewweten s ujenwi. It-iɣaḍen mačči d takeffart n remḍan, ala! segmi ttemsudanen, d ayen yugin ad yekcem s allaɣ-is, ur yelli dayen yezmer ad iwali neɣ ad yeqbel. Seg wakken ur yezmir ara ad yeṭṭef iman-is, icureɛ-iten din din, yemmeɣ fell-asen akken aten-id-iẓuɣer s imawlan-nsen, ilmeẓyen neṭqen-d ɣur-s nna-as: « Acu ik-yuɣen akka ay aderwic! Acu tebɣiḍ ?» yerra-yasen ccix s uxercuf: « Ilaq imawlan-nwen d wat taddart ad-ẓren acu i la txedmem, ayen akka i la txedmem ur t-iqbil la craε, la lqanun.» nnan-as: « Acu i ak-iṛuḥen, d acu twalaḍ akka nexdem-it? Lhi-d kan d ceɣel-ik, d lǧǧamaε-ik, ayen nniḍen yexḍa-k , ur nelli d arraw-ik ur telliḍ d baba-tenaɣ». Akken kan yesla i imeslayen-nni yerfa nezzeh, ḥman-d idammen-is, imuqel akka d wakka mar ad iwali kra, dɣa iwala imceḍ n wuzzal, yeǧǧa-t bab n uεecciw-nni, yemeɣ fell-as, yewet-iten s iqerra, am akken ara yewwet izerman, s yiwet n tyita i yiwen isen-ifka, yenɣaten menṭeq. Yenta deg-sen yimceḍ, yesniten am ddekkar, ur uffin ara ula ad slaqfen, seg wakken ur ukin yid-s mi iten-iwwet. Limmer xas s ubeqqa i ten-iwwet tili akken ara sleqfen! Ur yelli d tiyita n imceḍ-nni kan iten-inɣan, d lǧahd n wurfan-nni i s-iten-iwwet i yewwin tarwiḥt-nsen. Yenɣaten akken yenɣa iḍan-nni ileqqaqen, ur xdimen kra. Ccix, yuɣal-d ɣer tillawt, imiren, mi yezzi iwala idammen yuzlen, tkecm-it tugdi, yugad ad t-id-affen, ad faqen iwbaxix i d-yurew di yiwet n tiremt, di tlemmast n wggur n remḍan, yeɣḍel sanat tmegraḍ s yiwet tyita. Imiren kan yerra-tt ɣef iḍaren-is, yetnitent d tazla ɣer sdat, tamuɣli ɣer deffir ulac, yettu agefur, yettu aḍu, yettu tudna, remḍan...Yettu ula d iman-is anda yella. Ala ayen yexdem iwumi yecfa, a yettḥebbiṛ amek ara yexdem, yeẓra dinna ikfan wussan-is, limmer ad as-faqen. Yettazal am ilemẓi, yettu ula d agadir-nni it-id-iqublen, agu i d-yeɣlin d tallest i d-iḥezmen reglen-as iẓri, ur yeẓri anta tama i ɣer ara yer. Agadir sdat-s ur ifaq, ur yuki d yiman-is Lkaf n ugadir yefka-t i teẓra it-yerǧǧan s lfeṛḥ. Ccix tufeg tcacit-is deg igenni yegra-d kan netta d uqenduṛ-is amellal, aqenduṛ ara isdergen iẓaṛman-is, ma ara s-d-ger tmurt irebbi. Ccix ifelleq di lqaεa, yemmut ur d-irri nnefs, ur d irri nahta, ulac ula d chada! Mi akken yufeg deg-igenni i d-yeqqimen deg wallaɣ-is ala udmawen n ilmeẓyen i yenɣa axaṭaṛ myaḥmalen d teydit-nni d warraw-is yesfelqej wer sebba. Yemmut ur ẓullen ula d taẓallit fell-as, yegra-d d imensi i wucanen...

           Azekka-nni, mi fuǧǧen wat taddart ɣef twaɣit yexdem ccix d-iseqqan tarbut n tlufa yečča-tt teḥma. Ugin ad amnen. Lammer ur yemmut ara imiren tilli ggulen ar d-yemzel akken yezla sin iferraj ur uklalen. Nnejmaɛen, gezmen-tt di rray: seg wassen, ugin di taddart-nsen ad yilli ccix n lǧǧamaε. Ma d lǧǧamaε yuɣal d amḍiq i tezdeg n wul d tejmaεt, din i ferrun timsal, d amḍiq n ṣwab, n laεqel akk d lmeεqul...

Murad IRNATEN.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire