Junior

Tamacahut n Ẓelgum

Macahu ṭellemcahu Rebbi ad id-iselhu ad tt-id-iḍbeɛ am usaru !
Yella zik-nni yiwen n ṣṣelṭan isɛa sin warraw-is : aqcic d teqcict. Kren-d akken d atmaten ttemqadaren, myeḥmalen armi d asmi meqrit. Aqcic, d lawan ad ig aqerru, ad ircel, neɣ ad izweǧ, akken ad yuɣal deg umkan n baba-s. Ṣṣelṭan yewser, inna-yas i mmi-s :
-A mmi tura d lawan, kečč ad tuɣaleḍ d ṣṣelṭan nekk d lewzir seddaw-ak. Ilaq ad ak-neg aqerru, akken ad neg tameɣra ɣef tikelt.
Yenna-yas mmi-s :
-Ihi nekk a baba, limmer ad iyi-tessextireḍ, nekk d Ẓelgum-nneɣ kan ara aɣeɣ.
Kkren imir sewjaden i tmeɣra, ma d Ẓelgum ur s-nnin ara. Ass-n, fkan-as irden ad ten-tefru akken ad ten-ẓden i tmeɣra. Teqqim ɣef umnar tferru, attaya ɣer-s tyaziḍt tessutur cwiṭ n yirdern ad ten-tečč. Tettezzi teqqar-as :
-Qqqaaaqaq efk-iyi ciṭ ad am-mleɣ ! Qqqaaaqaq efk-iyi ciṭ ad am-mleɣ !
Akken akken, tugi ad tessusem, tuɣal Ẓelgum teɛya tḍeqqer-as uraw n yirden, tenna-yas :
-Ax ! Ad kem-id-tass teqriḥt teččiḍ-d aqerru-w !
Tenna-yas tyaziḍt-nni :
-Taqriḥt attan ɣef uqerru-m kemm ara iferrun irden i tmeɣra-s ur teẓri ! Aya, irden-nni la tferruḍ i tmeɣra n Mḥemmed d Ẓelgum !
Akken tesla Ẓelkum i wawal, tekker terwel ɣer teẓgi. Nudan akk fell-as ur tt-ufin. Teqqim acḥal di teẓgi-nni, mi d-yeḥder yiḍ ad tali ɣef tqacuct n tezdayt tugad lewḥuc n teẓgi, mi yuli wass, ad ters ad tnadi ac'ara tečč. Yiwwas, iḍal fell-as lweḥc, teccedha axxam-nsen. Iɛedda-d umeksa, teffer ger waffer teqqar-as :
-Ay ameksa n yiskerci, ajeǧǧiḍ ad k-iherri, ini-as i baba d yemma Ẓelgum attan deg yifri.
Ameksa-nni yesla akken tekb-it tawla yugad. Yeǧǧa din lmal-is yuɣal ɣer taddart d tazzla. Akken iwweḍ, ttqabalen-t-id wid-nni i wimi ikess lmal iqqar-asen ǧǧiɣ-ten-in deg umkan lmuḍeɛflan. Ay sliɣ d way sliɣ. Yewweḍ lexber mmi-s n ṣṣelṭan yeṭṭfen tiɣmert di tejmeɛt. Seg wasmi terwel Ẓelgum ur yettaxer si taddart, yettɛassa ansi ara d-yekk lexbar-is. Ikker s ameksa-nni yesteqsa-t, isuter-as ad t-yawi armi d amkan-nni. Akken wwḍen, yezwar umeksa-nni, mmi-s n ṣṣelṭan yeffer. Tekker Ẓelgum tettales i wayen tenna. Iɛqel-itt gma-s yuɣal s axxam yewwi-d baba-s d yemma-s ad sersen Ẓelgum si tezdayt. Akken i tent-twala, tenna :
-Σlay a tazdayt ɛlay lɣaf  winna yellan zik d gma-inu ara yuɣalen d argaz-inu !
Tazdayt ad tt-tɣiḍ teqcict dɣa imir ad tali deg yigenni. Ad as-yini ṣṣelṭan :
-Rxu a tazdayt rxu ulamek ulamek ǧǧiɣ tasa-inu !
Mi tesla daɣen akken ad tt-iɣiḍ ṣṣelṭan dɣa ad d-ters. Akken ara truḥ ad taweḍ tamurt ad mmɣen ad tt-id-ṭṭfen, dɣa ad s-tini daɣen Ẓelgum :
-Σlay a tazdayt ɛlay lɣaf winna yellan zik d baba-inu ara yuɣalen d amɣar-inu !
Tazdayt daɣen ad tali deg yigenni ugar. Ad yales ṣṣelṭan ad as-yini :
-Rxu a tazdayt rxu ulamek ǧǧiɣ tasa-inu !
Mi d-ters tezdayt-nni ad jelben ad tt-id-ṭṭfen , Ẓelgum ad tini :
-Σlay a tazdayt ɛlay lɣaf tinna yellan zik d yemma-inu ara yuɣalen d tamɣart-inu !
Mi tesla akken tazdayt ad tali igenni. Ad inṭeq daɣen ṣṣelṭan ad as-yini :
-Rxu a tazdayt rxu ulamek ǧǧiɣ tasa-inu !
Ters-d tezdayt, akken ttaqrib ad d-taweḍ ɣer lqaɛa, iǧelleb Mḥemmed, yeṭṭef-d Ẓelgum si tḍadec-is armi d-tebbi. Tuɣwas, tenna-yas :
-Ruḥ a gma ad ak-d-ifk Rebbi tiderrit ara k-iseɣlin ad ak-iddu usennan di tgecrirt ad ak-ikref, ur k-id-itekkes yiwen ala taḍadect-agi tebbiḍ !
Tadayt tuli deg yigenni tegguma dayen ad ters. Deg imir i teqqim akken tezdayt d taɣezfant. Ṣṣelṭan d mmi-s uɣalen s axxam, deg ubrid iɣli Mḥemmed yedda-yas usennan akken i s-tenna Ẓelgum. Yekref ur izmir ara ad yelḥu, kkren refden-t armi d axxam, sersen-t di tesga, nudan-as-d akk ṭṭebba n tmurt ulac win izemren ad ikkes asennan.
Yiwwas, tengugel tasa n ¨zelgum iɣaḍ-itt gma-s, ters-d si tezdayt, tesbur ijerbuben am tɛeṭṭar tewwurt ɣef tewwurt n uxxam n ṣṣelṭan tessuter tin n Rebbi. Skecmen-tt s axxam, akken twala gma-s di tesga yeẓẓel ulac awal ulac ad d-yelli iẓri, tuẓa ɣer-s tekkes-as-d asennan-nni teffeɣ s tazzla terwel. Yeḥla mmi-s n ṣṣelṭan, nnan-as d taɛeṭṭart i s-d-yekksen asennan si tgecrirt-is. Yenna-asyen :
-Ur twalam ara ma tekkes-as tḍadect seg ufus ?
Nnan-as :
-Ih, ur tesɛi ara yiwet n  tḍadect.
Ifaq imir d weltma-s, iẓra ala Ẓelgum i izemren i usennan s-iddan. Iwwi imawlan-is, ruḥen ɣer teẓgi, akken wwḍen isawel i Ẓelgum iɛude-itt ur tt-yuɣ. Ters-d Ẓelgum si tezdayt, uɣalen akk s axxam. Zewǧen i mmi-s n ṣṣelṭan, wwin-as-d tameṭṭut anida nniḍen, gan tameɣra sebɛa wussan d wuḍan. Seg wass-nni, ur ttemyezwaǧen watmaten.

Tamacahut-iw lwad lwad, ḥkiɣ-tt i warraw n leǧwad, uccen ad t-ixdeɛ Rebbi, nekni ad ɣ-irḥem Rebbi !


(Par ce conte, la sagesse populaire kabyle explique comment ont été délaissées les relations incestueuses. La version française suivra prochainement)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire