lundi 31 octobre 2011

Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im", sɣur Nasira Abrus
Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im"


S yixf-iw ar "ttxil n wudem-im" ara s-semmiγ i weẓru-agi ha ! Anef i yiyennaten-agi, ikerrucen-agi, imuḥucen-agi ad ttarun tizlatin, ad ceṭṭḥen s tbuqalin.