vendredi 23 décembre 2011

Megrurez, tamacahut sɣur Jeǧǧiga At Benali


Megrurez

Amacahu, tamacahut ad telhu, ad tekk nnig n usaru, ad taweḍ annect n ujgu !

Uqbel zman n tterka, di tmurt ur nessin ara...

Yella yiwen n selṭan, selṭan ala bab n yigenwan, yesɛa snat yess-is amzun d ayyuren di lqaɛa : imezran d akbal yewwan, allen d tizegzawin am yigenni n tefsut, ma d udmawen d lemrawi; mebɛid i d-ttaran tafat. Tamenzut yefka-tt, tedda d tislit ɣer yiwet n tmurt ibeɛden, ma d tamecṭuḥt i wumi qqaren Megrurez, seg akken tegrurez, tif iṭij id d-icerqen, yugi ad tt-yef-k, imi irebba mli tasa fell-as : izmer fell-as ad ifek amemmu n ti-is. Tin ɣer-s, ira ad teqqim ɣur-s ard temmed, ad tissin ddunit, yerna ad yerwu lemwansa-s. Imi tamenzut yesɛa, truḥ mebla ma ṛwant-tt wallen-is, ɣef waya ul-is yugi ad ithenni. Mi tedda weltama-s d tislit, Megrurez teǧǧa-tt meẓẓiyet, maca simmal tettnerni, tettnerni ṣṣifa-s, terna tiɛubja, imi weltma-s uqbel ad teddu temla-as yal d tamusni; ayen akk i tezmer ad t-tissin tmeṭṭut lawan-nni; ama d aniwel, ama d izeḍwan, ladɣa aẓeṭṭa n yibrenyas. Ala weltma-s kan d baba-s i tesɛa,. Asmi d-tlul i tečča yemma-s.

Zrin yiseggasen, Megrurez tewweḍ d tilemẓit, ulac win ur d-neqsid baba-s ad s-tt-ifek, selṭan yeqqar kan mazal-itt meẓẓiyet. Ma d Megrurez ayen i tt-iceɣben ugar n wannect-n ad tẓer udem n weltma-s tawḥidt, ur teẓri seg wasmi tedda d tislit. Dɣa seg wakken tejjem weltma-s, yal ass tettezzem di baba-s, amek ur ttemlilint tyessetmatin i d-yurew yiwen uɛebbuḍ, teqqar-as kan : "amek sɛiɣ weltma amzun ur tt-sɛiɣ, tasa-w att-a la yid-thedder fella-s am uzal am yiḍ", baba-s ittsebbir deg-s yeqqar-as : "Aha kan ṣber ! Ad d-yass wass ad temmeẓẓremt, ala idurar ur nettemlili ara !"... Anebdu yettak-iten i lexrif, tafsut i tegrest, iseggasen zerrin, zerben, ttemcabin d tirni, Megrurez qrib tuyes weltma-s. Yuɣ lḥal, ulawen ttemsawalen, ula d weltma-s la tettmeslay fell-as, tcedha-tt ad tt-twali. Imi i yerna ɣur-s weqcic, inna-as wergaz-is creḍ fell-i i myehwan ad yeḍru, dɣa tecreḍ fella-s ad s-d-yawi weltma-s n tasa ad tt-tẓer. Argaz yedda-as di lebɣi, yerza ɣer tmurt n selṭan; deg-s ad iḍil ɣef iḍulan, deg-s ad yessemlil tasa d wayen turew. Megrurez akken tesla s lexber, tefreḥ, am tin i d-iɛawden talalit, maca ṣelṭan yugi, imi netta d amɣar ur yezmir ara i tikli, yerna ur yettkil ara. Arnu ɣers, yugad ɣef yelli-s; abrid iḍul, tiẓegwa ɛemrent s lewḥuc, ɣas akken lweḥc yellan di bnadem iɣleb akk widen nniḍen. Ma d Megrurez, ɣas akken yugi baba-s, tesɣer aqerru, tḥellel baba-s ad s-yanef ad teddu, ma d aḍeggal yenna-as : "Ur ttagad, ɣas kkes aɣilif seg ul-ik, fella-as ad qableɣ kulci''. Selṭan yeqbel maca am win i yettewten, yefka yelli-s ɣer tmurt ur tessin, ma d Megrurez ɣas yewɛer ubrid, tikli ɣezzifet, tɛemmed i yal cci, awid kan ad tzeṛ tin i s-d-teǧǧa yemma-s. Mi teddun deg ubrid, argaz n weltma-s ineṭeq-d wayen n dir deg-s, d ayen ur ɣef tebni Megrurez wala weltma-s. Imi i s-teɛjeb teqcict, iteddu ihedder-as-d yiman-is : amek ara yexdem i wakken ad tt-yernu d tameṭṭut tis snat, maca yeẓra selṭan ur iqebbel ara, tameṭṭut-is akken nniḍen, ɛad Megrurez i yerran deg-s laman. D acu ara yexdem, wemcum ? Yewweḍ almi d yiwet n teẓgi, yeǧǧa-tt dinna, deg yiwen n yifri, win wer nesɛi tasa, isbedd-as taklit d taɛessas, inna-as : "ur teẓriḍ weltma-m alamma tqebleḍ ad tiliḍ d tameṭṭut-iw, ma tugiḍ xas ad mlilen yidurar ur tettemlilimt ara kemm d welma-m" yeǧǧa-tt din am tixsi yexnunsen deg yidammen-is, maca At Ṛebbi ur tt-ǧǧin ara, llan-as-d di lmendad. Taqcict tameɣbunt, amek ara texdem, trin tsuma ad tt-tesserɣ, amek ara taɣ aslif-is ? Amek ara tsebbel weltma-as ? Teqqim kan tejreḥ iẓri-is tugi ad teqbel i yebɣun yeḍru. Argaz amcum yeddem taksiwt n Megrurez, yezla tasekkurt di lexla, yessames-as idammen-nni i teksiwt n teslift-is, yewwi-tt d ttbut ɣef wayen yeḍran : " Megrurez ččan-tt wuccanen di teẓgi m lewḥuc". Mi yewweḍ s axxam tameṭṭut testeqsa ɣef weltma-as anda tedda, yesken-as taksiwt-nni yeččuren d idammen: "Aya d waya i yeḍran d Megrurez". Tin yerǧan weltma-s, yenjer yiẓris tiregwa, tru udan d wussan, almi tuyes, tumen s tmettant n weltma-s, ɣas akken tasa-s tcelle, tugi ad teḥlu. Ma d baba-s ameɣbun akken, i t-yewweḍ yir axbir ɣef yelli-s taɛzizt, ɣer tagara n wussan-is, yedderɣel, yeṭṭef tasga. Σeddan yiseggasen, Megrurez mazal-itt d tameḥbust di teẓgi m lewḥuc, ma d ṣṣifa-as trennu, tettnerni yal ass, udem is yettfeǧǧiǧ am tcemmaɛt ireqqen...

Yiwwas deg wussan, yerza ɣer-s umcum-nni am wakken yuɣ tannumi, dɣa, iwakken ad tsellek aqerru-s, tufa-d ccufa, tenna-as : " Imi medden akk dayen ḥesben-iyi mmuteɣ, ad qebleɣ kan ad k-aɣeɣ, maca ad sutreɣ deg-k taɣawsa." Irra-as umcum-nni : "tura imi tqebleḍ suter-d i m-yehwan". Tenna : « Imi akka i d lɛadda-nneɣ, teẓriḍ. Uqbel ad dduɣ ɣur-k ilaq ad k-ẓḍeɣ abernus amllal.» Teɛedda sakin Megrurez, tsuter-as ad as-d-yawi ifeggagen d trigliwin ad s-d-yernu ided akked wulman imellalen ad s-teẓḍ abernus. Argaz ur yuki i wayen i s-tettnawal Megrurez, yewwi-as-d ayen i s-tenna, teẓḍa-as abernus. Seg akken i s-yeɛjeb ubernus-nni yelsa-t, mi yekcem s axxam-is, akken twala tmeṭṭut-is, din din teɛqel tiɛubja n weltma-s, terra ɣer wul-is tiyita tečča, tessusem kan. Maca tetḥeqq mazal weltma-as tedder, tenna-as i wergaz-is : " Ay argaz anida akka i d-tuɣeḍ abernus-a, yecbeḥ nezzeh, dayen werǧin ẓrint wallen-iw", yebda itettel yiles-is yebda sakin yesqewqiw, imiren i d-tewwi ttbut. Azekka-nni tekker tafejrit, tɛus argaz-is almi i yeffeɣ, teḍfer-it ɣer wanda tettwaḥbes Megrurez, terǧa-t almi i d-yuɣal, temlal sakin d weltma-s yuɣalen d azerzur si iɛfan, mlalent tyessetmatin amzun yemlal wayyur d yiṭij. Megrurez tules i weltma-as ayen yeḍran yid-s, i s-yexdem urgaz-is, tin teggul ad terr ttar, ard tezzu d tasa n urgaz-is akken yezza tisiswa-nsent d tin n babat-sent. Tuɣal-d d tazla ɣer uxxam-is, tettxemmim amek ara texdem ? Dɣa teddem tezla mmi-s, xas akken d tasa-s ula d nettat, teẓra dayenni kan ara yeqden tasa n umcum, tega-as-t-id i wergaz-is d imensi...

Akken i d-yekcem, yečča imensi-nni i s-thegga tmeṭṭut-is almi yeṛwa, yesteqsa ɣef mmi-s anda yella imi ur t-iẓri ara mi d-ikcem. Terra-as-d tmeṭṭut-is : « Mmi-k atan di tɛebbuṭ-ik, teččiḍ-t d imensi ». Argaz ur yefhim ara yerra-as-d : « A tameṭṭut d acu i la d-teqqareḍ akka ? ». Tenna-as « Ass-a iḥuza-k wayen i d-iyi-iḥuzan, imi ttar yettuɣal, ad tezzu tasa-k akken tezziḍ tasa-w », imiren teffeɣ-d Megrurez, akken i tt-iwala irfed ajenwi ad tent-ineɣ di snat, maca At Ṛebbi rran-d s yiqin, Megrurez tuɣal d titbirt tewwet deg wafriwen-is tufeg, iɛedda ad iwwet tameṭṭut-is tuɣal d tamedda tcerreg tagnawt, ma d netta tcemmet-as lqedra ṣṣifa terra-t d ičibib, akken israffeg, temmeɣ fella-as tmedda tečča-t. Megrurez d weltma-s rzant ɣer babat-sent ṣefḍent-as i wallen-is yuɣal yettwali, Ma d aqcic, tejmeɛ taklit iɣessan-is, tesnes-iten i yitran, s leqdra n win yeṭfen igewan yeḥya-d yuɣal-as-d i yemma-s.

Tamacahut asif asif, kkseɣ-tt-id seddaw useqqif.


Nat Benali Jeǧǧiga

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire