vendredi 2 novembre 2012

Tidak n tmurt, sɣur Sunya Lewnis (Aḍris i tejmilt i Muḥya 2012)

Asuneɣ Sunya Lewnis
Illustration Sonia Lounis

 
Tidak n tmurt

-A yah ruḥu ! Wa ṭṭfet-t-id ! Atan ad aɣ-yerwel !
La d-ttuɣun yemdanen syawesya. Ma d aterras, am yilef ijerḥen, ulac ad yeḥbes, ulac ad yerr nnefs. Ittɣara, ittneggiz, yessuruf i zrubat, iɣil-is izmeḍ ɣef uberdi-s.
-Atan, atan ! Ayen i d-yuker yerra-t seddaw teɣruḍt-is.
-Ḥbes ah ! A wagi yettɣaran akka ! Ḥbes ah !
Winna, asurif sdat wayeḍ, aḍar yeṭṭafar gma-s. Ula d tamuɣli ur ten-id-imuqel. Widin, sawalen rennun.

-Acu akka k-yuɣen a winnat ?
Yuɣ lḥal, yella yiwen ujadermi ger yemdanen-nni yessawalen i umexluq-nni yettazzalen. Isteqsa yiwen ger wid-nni yettuɣun yenna-yas :
-Acu akka yeḍran da ? D acu-t leɛyaḍ-agi akk ?
Yerra-yas-d winna :
-Ur ẓriɣ ara nekk. Sliɣ i lɣaci ttuɣun, muqleɣ, walaɣ amexluq-agi yettɣara-d si ssuq am umakar.
Yekker imir ujadermi yessawal-as ula d netta.
-A winnat ! La k-qqareɣ ad tḥebseḍ neɣ ad nettiriɣ fell-ak !
Argaz, am yilef kan amejruḥ, iteddu ur d-imuqel deffir.
La k-in-qqareɣ ḥbes neɣ ad n-ttiriɣ fell-ak !
Seg ulac ad iḥbes, yettiri ujadarmi-nni tama-s. Yiwen urbeɛ akkenni seg widak-nni t-iwalan d imezwura, ruḥen ttazzalen deffir-s ad t-awḍen s yiɣil-nsen ad t-id-ṭṭfen.
Akken yesla i weɛber-nni, yeḥbes yewhem, wid-nni leḥqen ɣer-s. Cwiṭ akka yerna ɣur-sen ujadermi-nni.
-Amek a rebb-k (wac bi rebbek ?) la k-neqqar ḥbes, kečč ulac ad aɣ-d-terreḍ awal… Sani tettɣaraḍ akka am win ixedmen kra ?
Imuqel deg-s urgaz-nni, di lebsa-nni taḥcaycit d ukaskiḍ-nni yelsa, yuɣal yerra-as :
-Mači d cceɣl-ik !
-Amek akka mači d cceɣl-iw ? Ihi nnan-ak tameẓyant-agi i zzux i wimi tt-ttawiɣ ɣef tayet-iw !
-D cceɣl-ik, kečč. Ur d-ḥareɣ ara deg-k nekk.
-Yah ! Niqal mači d cceɣl-iw, tura daɣen d cceɣl-iw ! Ad yerwel ad yernu taqemmuḥt ziɣen !
-Ad rewleɣ ?
-Ih trewleḍ ! Sani tettɣaraḍ akken ?
-Acu k-iruḥen ?
-Acu yi-iruḥen ? Muqel-iyi-d ziɣ mliḥ ! Waqila ça va pas ɣur-k keččini !
-Aqli walaɣ-k-in. D ikerri-nni seɛlafen akken ad t-zlun i lɛid.
-Ay at leɛraḍ walit kan acu i la d-yeqqar !
Netta yuɣ lḥal argaz-nni, d aɛessekriw, d amilitir kwa ! Akken kan d-yewwi bermesyun. Tuɣ yessen ijadarmiyen-agi s-yeqqaren nerfed lfuci ad nḥudd tamurt. Sya ad wten, sya zuna ad gen lqanun.
-Nniɣ-ak sani tettazzaleḍ akken ?
-Ula d nekk nniɣ-ak : A mači d cceɣl-ik.
-Ipi dabur n wansi-k ?
-Acu k-iruḥen ?
Yeẓra ma yenna-yas d aɛessekri ur yeḍmin ara iman-is. I lukan d afubaraj !
Yeṭṭef ujadermi-nni yemmeɣ-as ɣer wemgarḍ ad t-id-yeṭṭef si ger tuyat. Iḥulfa kan i ufus-nni yers-as ɣef tayet yenṭeg yessenser ikemmel tazzla. Ur iwala ara wid-nni s-d-yegzemn abrid. Neɣlen-d fell-as am ẓẓerẓur ɣef tzemmurt.
Cekklen-t, rran-t-id armi d ajadermi-nni.
-Amek tenniḍ-as d lɣaflin ay nella, ah ! Ad txedmeḍ tawerdilt yerna ad ɣ-tennesreḍ ger yiffassen. Ay ula d nekni neqqed-d si tɛebbuḍt n yemmat-neɣ a mimmi !
-Amek ihi ? Mači d tuqqda ay d-teqqdem kunwi. Timeẓyanin ger yifassen-nwen, alandruber (Land Rover) d rrekba-nwen, mi teqqimem deg yiberdan ad tesseḥbasem di lɣaci. Wid ur nuklal ad yettɛeddi fella-sen lbaṭel. Anef-iyi ad ruḥeɣ ɣer cceɣl-iw, ah !
Iger akka aḍar yeffus ad ikemmel abrid-is, ajadermi-nni icelqef-it-id seg yiɣil-is. Ig akka iwali idammen uɣen akk afus-is.
-A yerna ziɣ daddat-neɣ yejreḥ ! Acu k-ijerḥen akka ? Nṭeq neɣ ad awiɣ leɛmer-ik ad k-mleɣ imir amek tga tsusmi.
-Walit-t-id a medden d argaz, yesɛa ddreɛ ad yeḥbes lɣaci ! La k-qqareɣ wexxer akkin ad ɛeddiɣ !
-D nanna-k ihi i yesɛan ddreɛ !
-Sers tameẓyant-nni imir ad nwali anida-t ddreɛ, wamma tura, d nettat ay d ddreɛ ay d kulci.
-Zwir sdat-i ! Dinna ara nwali ma tessneḍ ad telliḍ taqemmuḥt-ik.
Yessawel i yemdukal-is, ruḥen-d di tlata yid-sen, sulin-t ɣer landruber.
Aqcic-nni i t-yewwten s lmus ɣer yiɣil-is mi s-yuker asakuc-is yekka-d ɣef ṣṣur deffir n lɣaci-nni d yezzin yettaḍsa.
-Ahya ssiɛqa limer di yi-ṭṭifen ifassen uwaɣiw-agi ur nugad ula d ijadermiyen ! Ad iyi-ceṭṭeb ula d aqerru. Yerna ahat ulac ara afeɣ deg usakuc-agi s-d-ukreɣ.
Iwala-t uɛessekri-nni yenna-yasen :
-Hut-it win ilaq ad tawḍem mači d nekk…
Igzem-as-d awal yiwen seg wid-nni yessexdamen arrac i tekerḍa di ssuq, yenna :
-Yerbaḥ ! Ad iqamer ijadermiyen yerna ad yerfu ɣef uqcic tesseḍsay tisselbi-s. Awit-t awit-t, ulac ziɣ maḍi deg-s !
Aɛessekri-nni iteffeɣ-d nnefs seg yimeẓẓuɣen-is seg urfan :
-I wi ! Taddart yexla waḍu !Ad k-akren yerna d kečč ara salin ɣer landruber.

 
Sunya Lewnis
Si « La Bande rouge. Tomme I » n Fortuné du Boisgobey

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire