mardi 1 mai 2012

Tameɣra n Leqbelc, sɣur Sɛid at Mɛemmer


Tameɣra n Leqbelc, sɣur Sɛid at Mɛemmer

Yewweḍ-d s tazzla γer seddaw ugudu, din din yefsi agus-is, yeqqummec. Yeẓmi-d akk taεebbuṭ-is, ulac. Teqqur akk.
Seg wexxam n tmeγra i t-id-ḥerṣen yiẓẓan. D ayen i t-yerran s waffug i d-yuγ abrid. Ula d lγaci-nni d-yufa qqimen di tejmeεt, yekcem-iten lḥir, mi akken d-yezger talemmast-is s lemḥirat d wudem-nni awraγ. Lḥir-nni tuγal tessufeγ-it seg-sen tatut.
Ula d netta yeğğa aẓmay-nni n tεebbuṭ-is teṭṭef taγert ur netteḥluli, yuγal yettεumm di temda usirem :

Ah, lemmer nesεi aqabuc yelhan !“ I d as-yenna i wul-is, mi akken yettargu, la d-yettqaqqaḥ iquzzizen igan annect n yejga, dγa teffeγ-as targit-nni-ines akken-nniḍen :
Akken yekker ad yekbel taggent d-yersen γef tdikelt ufus-is azelmaḍ, nettat terwel, iẓẓan n yefrax γlin-d γef ufus-is ayeffus, mi akken yebγa ad d-iṣegged yes-s taggent-nni.
Ur yerfid aqerru-s, ur t-yessemḥaḥed sanda nniḍen.
Yeqqim amzun d kra mi ara yesbek, yeẓẓa allen-is deg yiẓẓan-nni d-yeγlin γef ufus-nni yersen sennig wayeḍ, smektin-t-id d teḥdert-nni n weksum t-id-iṣaḥen deg wexxam n tmeγra ideg d-yečča seksu d wayen t-yessawḍen γer liḥala-nni ideg yella imiren.
Si yiwet tama yecreḥ wul-is, si tayeḍ yerra-tt i tuzzma yerna yettgalla wergaz yeqqar :
"Σuhdeγ-k ay iγi asemmam, εuhdeγ-k ay iγi asemmam, ar lemmer ad iyi-k-id-rren d ikkil akka d afella, ur yuγal seksu-w ad yettwaseqqi yes-k !"
Din din tewwet-d tmedda, teddem ijirmeḍ d-yessaknen taqerrut-is akken ad iḥulfu ma d tikli ad d-yeγli yiḍ sdat wallen-is.
Argaz ur yuḥtam ara d yiman-is, yeḍfer tamedda-nni s tmuγli, uccagen yiẓẓan-nni n yefrax yeqquren sufella ufus-is γer tγerγert. Yegra-d kan kra d aḥercaw, yenṭeḍ.
Allen-is ṭreḍqent ger sin ifurkan n tneqlet deg waggur n yiṭij d as-d-yeḍsan di taggara n uzal qayli di tlemmast n unebdu, d lawan uzizwu imiren. Iγil fell-as i la yettaḍsa yiṭij.
Iḥulfa amzun la d as-d-yeqqar:
"sseḍḥi-k γef yiman-ik a winnat !"
Iγawel am lebraq, yessekna aqerru-s, yezzuzen-it akka d wakka di dduḥ n tnafa-s, dγa yerra-yas ṣṣerf-is i waggur, yenna-yas:
Sseḍḥi-k kečč d amezwaru, segmi sulin iyuẓaḍ tuddna i tεeğğreḍ sennig iqerray-nneγ! Lemmer tettseḍḥiḍ, ad teγliḍ lawan-a, sakin ad d-yali yiḍ, aggur n tziri ad yeṭṭef amḍiq-ik, itran akk ad d-ffγen, γas akka d tallast, ad nwali tafat yerna ur tettaddam ara tmedda ijirmeḍ-nni ameγdur.”
Itezzem s wesmermeγ aggur n yiṭij d as-d-yeḍsan, dγa terna-yas-d teqreḥ n tgecrar lhemm-is, yeεkef seg uqummec.
Yessawel kra di tεebbuṭ-is, am wakken d aγalad n yeẓra i d-yegrarben deg wedrar, yeḍfer-iten-id rrεud si sdeffir yedγaγen-nni.
Seg tegnit γer tayeḍ daγen, amzun d iṣeggaden i d-yejban γef unejmeε n tsekrin deg ugemmaḍ.
Yezzi-d unebdu i tefsut, i tegrest d acu i tt-id-yewwin?”
D wa i d asteqsi yefka i yiman-is, mi akken yessenγes acemma tuzert n taγect-is.
Seg wakken iγaḍ iẓẓan, mi d as-d-slan si tεebbuṭ-is yettmeslay s ṣṣut d aḥlawan yerna yessaken-d amek iḍaq wul-is, teḥnucceḍ-d seg-s yiwet tbururt taleqqaqt, d nettat i yebγan ad d-teffeγ, tserreḥ-d i yiman-is. D tabururt tawraγt, tumes d idammen. Yuẓ sin iqeddimen γer deffir, tezga-d sdat wallen-is, yessakad-itt mi la tettfuru, yeṭṭerḍeq d imeṭṭi n lferḥ am tmennifrit mi ara terbu. Yessakad tabururt-nni s wallen n tyemmat yettmuqulen mmi-s neγ yelli-s d-turew imiren, yuγal yekcem-as-d unezgum s ul, segmi yeẓra, kra n tegnit kan ara yeqqim, sakin ad as-teḍru i tbururt-is am wakken d as-teḍra i tunṭict-nni n yefrax d-yeγlin γef ufus-is.
Yeẓra yal telqeq turğa-tt taγert.
Way a yemma ad qqaren yiẓẓan-iw sdat wallen-iw, way a yemmmmma !”
Yettmeğğid yesreεruε, yessels-asen i imeṭṭawen-nni n lferḥ udem n tata ur d asen-yehwi.
Iḍegger tiṭṭ-is ger-as d tbururt-is, iwala sin ibeεεac zzren di temda n imeṭṭi-s.

Sɛid At Mɛemmer
Tukkist seg Tameɣra n Leqbellec
(Adlis, ur yettɛeṭṭil ara ad d-yeffeɣ)Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire